Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská práva

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.

BBCode je zapnutý
[img] je vypnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou vypnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská práva

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Jednorozec » pátek 6. 9. 2013, 12:05:55

Výzkumy jasně ukázaly, že pornografie nejenomže neškodí, ale dokonce pomáhá a to snižovat počty sexuálně orientovaných násilných trestných činů. A to jak ta "normální" tak ta "dětská". Škodí naopak ti co se snaží zavést cenzuru, nebo dokonce trestnost. Viz. Jako extrém ať slouží nedávná poprava popových zpěváků v KLDR za produkci a šíření pornografie (která je tam trestná)....
Svého času dokonce sexuologové marně hledali důvod proč by se děti neměli dívat na porno. Zjistilo se že jim to nijak neškodí tak nevěděli proč by se jim to mělo zakazovat. Až nakonec jeden důvod našli. Ten důvod je to, aby si děti neudělali mylnou představu jak má vypadat sex, protože pornosnímky jsou v dnešní době až moc přikrášlené.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kasz » čtvrtek 5. 9. 2013, 21:40:01

kvetak píše:Absolutní nesouhlas!Pornografie škodí.
Stejně jako podobné Květákovy výkřiky...

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kuba » čtvrtek 5. 9. 2013, 21:35:19

Svatá pravda! Možná bychom Karla Žáka měli přivázat na hranici a upálit, abychom spasili své hříšné duše!

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Karel Žák » neděle 4. 8. 2013, 19:06:36

Poslušně hlásím, že jsem text doupravil a odeslal. Pro zapracování připomínek Kuby a Petra jsem zvolil formu vložení až za konec dopisu do P.S., protože jsem nechtěl rozbíjet strukturu textu úvahami, které se dle mého názoru do kontextu předestřeného závěrečného zamyšlení nehodí. Pokud by mi Monika Šimůnková odpověděla, reakci sem vložím. Zázraky nečekám, ale vést lidi k zamyšlení je potřeba.

A nyní již jen uvádím plné znění dopisu, v jakém byl vládní zmocněnkyni pro lidská práva Mgr. Monice Šimůnkové zaslán:
--------------------------------------------------------------------
Vážená paní magistro,
chtěl bych reagovat na Váš referát, který jste přednesla na semináři Dítě v krizi ve Zlíně a který se týkal ochrany práv dětí.

S ohledem na problematiku, které se již několik let věnuji a která se týká pedofilie, bych se rád v této své reakci dotkl problematiky dětské pornografie, ke které jste se ve svém sdělení vymezila jako v podstatě k jednoznačné záležitosti. Je velice snadné zaujmout k tomuto jistě neblahému společenskému jevu kategoricky odmítavý postoj, bohužel však jak tomu bývá u většiny problémů, zdánlivě jednoduchá řešení nemusejí být s ohledem na všechny okolnosti ta nejlepší.

O trestnosti výroby a šíření dětské pornografie s reálnými dětskými aktéry nelze spekulovat a zákonné normy vyspělých států jsou v tomto ohledu zcela správně jednoznačné. Výroba dětské pornografie s reálnými dětskými aktéry zcela samozřejmě předpokládá reálné sexuální zneužití nebo zneužívání dítěte. Podobně nelze připustit šíření takového materiálu především s ohledem na ochranu práv reálného záznamem zobrazeného/zachyceného dítěte - zřejmě těžko můžeme očekávat, že by dítě dalo kvalifikovaně dobrovolný souhlas s pořízením a následně též s šířením takového jeho osobu dehonestujícího materiálu. Trestnost výroby a šíření (zpřístupňování) dětské pornografie s reálnými aktéry je tedy zcela na místě.

Jako sporné však bylo sexuology vnímáno zavedení trestnosti přechovávání dětské pornografie. Vyvstává zde otázka, zda trestnost přechovávání dětské pornografie opravdu (po)vede ke snížení výskytu pohlavního zneužívání reálných dětí, jak je často argumentováno. Proti kriminalizaci přechovávání dětské pornografie vystoupili někteří odborníci z řad sexuologů (např. MUDr. Brzek in Nejezchlebová, 2007; MUDr. Trojan, 2007), kteří poukazovali na to, že pornografie (obecně) snižuje počet sexuálních trestných činů.

Sexuolog MUDr. Uzel (2005, str. 153) zastává názor, že zatímco výroba a šíření dětské pornografie jsou zřetelně škodlivé, její přechovávání pro soukromou potřebu je eticky indiferentní. Přechováváním dětské pornografie totiž není páchána žádná konkrétní škoda, společenská nebezpečnost ani chráněný zájem zde není zřejmý a následky činu jsou velmi sporné (Adlatus, 2004). Jedincům, kteří jsou bez svého vlastního přičinění sexuálně zaměřeni na děti (to, že je někdo sexuálně zaměřen na děti, ještě neznamená, že bude dětem jakkoliv ubližovat!), může dětská pornografie ve spojení s masturbací sloužit jako náhražková sexuální aktivita a představovat tak prevenci zneužívání skutečných dětí (Christensen, 1990); např. když byla v 60. letech v Dánsku dětská pornografie jednu dobu tolerována, klesl počet sexuálních deliktů vůči dětem (Kutchinsky, 1985).

Sexuoložka MUDr. Želmíra Herrová (2012) v rozhovoru pro magazín Ona Dnes uvádí, že „kvůli nesmyslnému zákazu držení dětské pornografie případy ublížení bohužel přibudou“. Podobně také sexuolog PhDr. Weiss (in Bumba, 2010) v rozhovoru pro Český rozhlas uvádí, že „pro mnohé pedofily právě dostupnost dětské pornografie je tím faktorem, který jim brání v tom, aby šli a zneužili dítě.“ Odkazuje přitom na studii s názvem Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic (Diamond, Jozífková, Weiss, 2010), jíž je sám spoluautorem a která poukazuje na fakt, že dostupnost dětské pornografie snižuje sexuální násilí na dětech. Weiss (in Jílková, 2007; in Bumba 2010) proto navrhuje, aby byl zákon tolerantnější v případě produkce dětské pornografie, při jejíž výrobě nebylo zneužito žádné reálné dítě, tedy například v případě pornografie kreslené, počítačově animované nebo písemné. Také Zuzana Baudyšová (in Bumba, 2010), ředitelka Nadace Naše dítě, vyjádřila s tímto názorem souhlas: „Pozorování dětské pornografie deviantními nebo nemocnými osobami může znamenat určité odreagování jejich fantazie a zákon o jejím držení by tak opravdu mohl obsahovat určité výjimky vůči nemocným lidem. Je to otázka pro širokou diskuzi. Rozhodně by se ale mělo jednat o takový druh projekce, při jehož výrobě nebudou zneužívány děti.“

Soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie MUDr. Vladimír Šupina (2011) na XXIII. Bohnických sexuologických dnech vyslovil otázku, zda by nebylo vhodné a možné vytvořit zákonnou normu, která by umožnila vydávat parafilním pacientům DVD „na recept“, přičemž za optimální by považoval využití virtuálních pornografických děl. 

Navzdory názorům odborníků však ani Evropská unie a ani český právní řád nijak nerozlišuje mezi dětskou pornografií s reálnými aktéry a dětskou pornografií, která nevznikla zneužitím reálného dítěte, tedy pornografií virtuální, kreslenou, animovanou nebo psanou. V současnosti hrozí za výrobu, šíření a přechovávání jakékoliv virtuálního pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo které zobrazuje dokonce i dospělou osobu jevící se být dítětem(!), stejná trestní sazba, jako za výrobu, šíření a přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry, tedy zachycující skutečné zneužívání dětí, přitom nejenom přechováváním, ale ani výrobou a šířením virtuální dětské pornografie není konkrétnímu dítěti páchána žádná újma. Naopak, lze spekulovat, zda pedofilně zaměřeným lidem právě takový druh materiálu nepomáhá ventilovat sexuální napětí a pomáhá jim tedy k tomu, aby v případných kritických chvílích odolali a nějakému reálnému dítěti pak neublížili.

Za nejproblematičtější ustanovení současného trestního zákoníku proto považuji fakt, že nerozlišuje dětskou pornografii, při které dochází k reálnému sexuálnímu zneužívání dětí, od dětské pornografie animované a písemné (trestní zákoník ji nikde výslovně nevylučuje a justiční praxe ji za dětskou pornografii považuje) a pornografie s osobou, jež se jeví být dítětem (výslovně zahrnuta do definice dětské pornografie v § 192).

Novela trestního zákoníku, kterou jste taktéž v referátu zmínila, navrhuje trestnost i pouhého pokusu získat přístup k dětské pornografii (navrhovaný § 192 odst. 2, současný odst. 2 by se podle návrhu přečísloval na odst. 3). Myslím si, že navrhované ustanovení je již za další hranicí toho, co je skutečně společensky nebezpečné a co způsobuje nebo by mohlo způsobit někomu reálnou újmu.

Na závěr dovolte malý příklad: Pokud se pedofilně zaměřenému jedinci bude zdát erotický sen a ráno po probuzení tento sen napíše na papír, podle aktuální úpravy Trestního zákoníku se dopustí výroby dětské pornografie - hrozí mu sazba až 3 roky odnětí svobody. Pokud si tento papír uloží do šuplíku, dopouští se přechovávání dětské pornografie - hrozí mu sazba až 2 roky (v již zmiňované novele se navrhuje snížení této sazby na 1 rok; je také otázkou, proč, zdá se totiž, že se tato sazba snižuje, protože se v praxi ukázalo, že ve skutečnosti se nejedná o nadmíru závažný a druhým lidem nebezpečný čin). Pokud dá tento sen přečíst svému kamarádovi, dopustí se šíření dětské pornografie - bude mu hrozit sazba až 3 roky odnětí svobody. A pokud by se pochlubil s tím, co se mu zdálo, např. na svém blogu na internetu (tedy prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě), dopouští se šíření dětské pornografie zvlášť účinným způsobem a bude mu hrozit sazba odnětí svobody až 6 let. Nabízí se tedy závěrečná otázka k zamyšlení: Komu ublížil, že mu hrozí takové tresty?

Zřejmě se shodneme, že zákony by měly chránit před činy, které někoho skutečně ohrožují, někomu reálně ubližují a nebo mají potenciál ublížit. Myslím si, že namísto kategorického a bezmyšlenkovitého schvalování kriminalizace jakýchkoliv pornografických děl, která zobrazují dítě, tedy i těch virtuálních, by bylo dobré zamyslet se nad všemi aspekty, které s takovou dětskou pornografií souvisejí, v širších souvislostech a především s odborníky, kteří se prací s lidmi, pro něž může být konzumace dětské pornografie "neškodným" ventilem jejich sexuálního pudu, dlouhodobě zabývají.

S pozdravem
Mgr. Karel Žák

P.S. Možná by stálo za to zamyslet se i nad další dle mého názoru nelogičností, která vyplývá ze samotné definice dětské pornografie, kdy za "dětskou" pornografii je považováno i pornografické dílo zobrazující osobu starší 15 let, neb pojmem dítě chápe naše zákonodárství osobu až do dovršeného věku 18 let.

Připadá mi nelogické, kdy s "dítětem" starším 15 let může s jeho souhlasem jiná osoba starší 15 let provozovat jakékoliv sexuální aktivity, vč. soulože, ale jakmile stejná osoba se souhlasem tohoto "dítěte" pořídí byť jen jednu jedinou fotografii tohoto "dítěte" staršího 15ti let, která bude nějakým způsobem sexuálně explicitně působit (záznam sexuální aktivity, detail genitálií, lascivní póza s roztaženýma nohama, čili cokoliv, co může tato osoba vidět přímo), v tom momentě pořizovateli takové fotografie hrozí až 3 roky vězení, a to hned za dva trestné činy - za výrobu a za přechovávání dětské pornografie, jelikož momentem pořízení se fotografie uloží na flash paměť fotoaparátu. Stejně tak je nelogické, pokud "dítě" starší 15 let samo sebe vyfotografuje v sexuálně explicitní póze a tuto fotografii vystaví na internet - bude mu hrozit až 6 let vězení za to, že šíří dětskou pornografii zvlášť účinným způsobem (prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě)? A komukoliv, kdo tuto samotným dítětem dobrovolně pořízenou fotografii stáhne do počítače, budou hrozit až dva roky vězení za přechovávání dětské pornografie?

Nelogická mi připadá i situace, kdy sice "dítě" starší 15 let může souložit a dokonce se i může dívat na svou vlastní soulož nebo na soulož někoho jiného, ale nemůže se dívat na záznam své vlastní soulože ani záznam soulože kohokoliv jiného, protože do 18ti let by nemělo žádnou pornografii ani jen zahlédnout.

Myslím si, že by stálo za zvážení, zda by nebylo prospěšné po poradě s odborníky legislativně ošetřit výše uvedené nelogičnosti vhodnou úpravou příslušných zákonných norem.

V textu emailu odkazuji na tyto zdroje:

ADLATUS. Regulace pornografie [online]. 2004 [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na Internetu: <http://adlatus.wz.cz>.
BUMBA, Jan. Studie: Dostupnost dětské pornografie snižuje sexuální násilí na dětech. Rozhovor s Petrem Weissem a Zuzanou Baudyšovou pro Český rozhlas. 13. 12. 2010. Dostupné na internetu: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/823502>.
DIAMOND, M., JOZÍFKOVÁ, E., WEISS, P. Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. In: Archives of Sexual Behavior, 2010. Dostupné na internetu: <http://www.researchgate.net/publication/49644341_Pornography_and_sex_crimes_in_the_Czech_Republic>.
HERROVÁ, Želmíra. In: Někdy stačí polít partnera močí a je po problému, říká sexuoložka [online]. Rozhovor se sexuoložkou Želmírou Herrovou pro magazín Ona Dnes, 19. 3. 2012. Dostupné na internetu: <http://ona.idnes.cz/zelmira-herrova-deviant-musi-mit-svou-uchylku-rad-rika-sexuolozka-1dm-/vztahy-sex.aspx?c=A120305_210140_vztahy-sex_jup>.
CHRISTENSEN, F. M. Pornography: The other side. Praeger Publishers, New York, 1990.
JÍLKOVÁ, M. Povolme animované dětské porno, říká sexuolog Weiss. In: Mladá Fronta DNES, 9. 10. 2007. Dostupné na Internetu: <http://zpravy.idnes.cz/povolme-animovane-detske-porno-rika-sexuolog-weiss-fhs-/domaci.asp?c=A071009_115203_domaci_nad>.
KUTCHINSKY, B. Pornography and its Effects in Denmark and the United States: A Rejoinder and Beyond. In: Comparative Social Research. Volume 8. 1985, str. 301–330.
NEJEZCHLEBOVÁ, L. Zpověď MF DNES: Jsem pedofil a učím. In: Mladá fronta DNES, 10. 11. 2007. Dostupné na internetu: <http://zpravy.idnes.cz/zpoved-mf-dnes-jsem-pedofil-a-ucim-dl0-/domaci.asp?c=A071109_152603_domaci_ton>.
ŠUPINA, Vladimír. Pornografie, dětská pornografie, znalecké posuzování. In: XXIII. Bohnické sexuologické dny, sborník referátů, 2011, str. 103-105. ISBN 978-80-7204-783-3.
TROJAN, Ondřej. Pár slov k dětské pornografii [online]. 2007 [cit. 28. října 2008]. Dostupné na internetu: <http://www.sexualne.cz/novinky/?id=80>.
UZEL, R. Pornografie a komerční zneužívání dětí. In: Weiss, P. Sexuální zneužívání dětí. Grada. Praha, 2005. ISBN 80-247-0929-5.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Karel Žák » sobota 3. 8. 2013, 18:42:46

Děkuji za Vaše reakce, které jsem podrobně pročetl.

Jestli to dobře chápu, Dan by navrhoval polemiku ohledně přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry v dopise vynechat a zaměřit se výhradně na polemiku ohledně pornografie virtuální.

Kuba a Petr zase navrhují do textu dopisu přidat polemiku ohledně definice dětské pornografie, kterou vytvoří osoba starší 15ti let sama na sobě, případně souhlasí-li osoba s pořízením záznamu, který by dle možného znaleckého zkoumání mohl naplňovat definici dětské pornografie.

Dopis jsem ještě neposílal, čerpal jsem nové síly na dovolené, takže si dopis znovu přečtu a pokusím se promyslet, zda by stálo za to Vaše připomínky ještě před odesláním zohlednit a do textu dopisu zapracovat.

Zatím moc díky a pěkný den přeji!

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od korn » sobota 3. 8. 2013, 0:15:07

Ja osobne niesom za legalizáciu držania dp ale rozmíšľal som nad tým že účastníkom takého dp može byť napr. aj moj sused ,kolega z práce alebo predavač z hypermárketu a keby som niekoho takého spoznal je samozréjme žeby som to ohlásil . Nemohlo by to zachrániť to dieťa pred daľším zneužívaním alebo pred zneužitím jeho mladšieho súrodenca?
Ale terajšom stave ak by taká situácia nastala ani by som to nemohol ohlásiť koli strachu že obvinia mňa za držanie dp.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kasz » pátek 2. 8. 2013, 23:12:29

Ahoj Kájo, vítej na našem webu! (A tak trochu i tvém - vždyť doména i hosting jsou registrovány na tvoje jméno!) :)

Dopis pro vládní zmocněnkyni se mi líbí, je hodně zaměřený na ten rozdíl mezi skutečnou a virtuální dětskou pornografii. Myslím si ale, že by stálo za zmínku i poukázání na absurdnost situace, kdy souložit s dítětem "starším" 15ti let je možné bez omezení, samozřejmě pokud to dítě souhlasí - je možné sahat mu na prsa, mezi nohy, líbat, lízat, provozovat orální, vaginální, anální sex... ale v momentě, kdy stejná osoba, která všechny tyto aktivity na tom "dítěti" s jeho souhlasem vykonává, pořídí byť jen jednu jedinou fotografii tohoto "dítěte" staršího 15ti let, která bude nějakým způsobem sexuálně explicitně působit (detail genitálií, lascivní póza s roztaženýma nohama, případně ono "dítě" bude masturbovat nebo .... a těch možností, které to "dítě" může legálně provozovat s tím starším dospělým je milion), v tom momentě tomu pořizovateli takové fotografie hrozí až 3 roky vězení, a to hned za dva trestné činy - za výrobu a za přechovávání dětské pornografie, jelikož momentem vyfocení (pořízení) se fotografie uloží na flash paměť foťáku a ten moment se výrobce stává i přechovávajícím dětskou pornografii. Tohle tady myslím nikdo v diskuzi nezmínil a myslím si, že by se hodilo tento modelový příklad do dopisu vložit.

Stejně nelogická je situace, kdy sice toto "dítě" může souložit a dokonce se i může dívat na svou vlastní soulož nebo na soulož někoho jiného, ale nemůže se dívat na záznam své vlastní soulože ani záznam soulože kohokoliv jiného, neb do 18ti let by nemělo žádnou pornografii ani jen zahlédnout.

K zajímavé situaci také dojde, když ono "dítě" starší 15 let samo sebe vyfotí v nějaké explicitně sexuální póze... samo na sobě se dopustí trestného činu výroby dětské pornografie. Když tuto fotografii někomu dobrovolně přepošle, tak v tom okamžiku se adresát stává přechovávajícím dětskou pornografii, za což mu hrozí 2 roky vězení.

Myslím si, že by vůbec stálo za to problematiku kolem pornografie vyřešit sloučením věku dovoleného pohlavního styku a pořizování bezúplatných pornografických záznamů "pro vlastní potřebu" se souhlasem této osoby. Výše popsaná situace je tak absurdní, až to hezké není.

Jinak přeji mnoho úspěchů v tvé práci a budeme se těšit na další spolupráci. :)

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Jednorozec » středa 24. 7. 2013, 14:12:23

To že něco zaznamenává něco špatného, neznamená přece že je to špatné! A jak s tím záznamem kdo naloží záleží jen a jen na něm.
Je špatné natočit si přítelkyni nahatou v erotické póze, podle mě ne, ale poté co se s ní rozejdu to pustit na internet to je špatné...
Špatné je ubližovat dětem, ale ten kdo shlédne záznam s tím ubližováním přece nikomu neublížil. A je celkem jedno jestli je to vědec nebo nadržený kluk. Mně přijde, jako by lidé měli v podvědomí snahu, u věcí co nemohou skutečně ovlivnit, zametat je pod koberec. Něco ve stylu smažeme všechny soubory co by mohly souviset s DP a zneužívání dětí jako by nebylo, mi ho nevidíme .....

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Dan » středa 24. 7. 2013, 0:56:20

A já nějak nevím, pořád se mi nad tím vznáší otázka nakolik DP může ubližovat pokud ne dětem (ani ve smyslu jejich důstojnosti, že je někdo pozoruje v ponižující situaci zneužití), tak tedy alespoň pedofilům samotným. Samozřejmě ne všem, samozřejmě v individuálních případech. Vycházím ze zkušenosti vlastní a některých pedofilů, abych konstatoval, proč se dětského porna bojím.

Třeba proto, že na někoho může zafungovat jako droga. Se všemi příznaky, které k drogové závislosti patří - stupňující se užívání, hromadění čím dál většího množství, utíkání od reality k droze, droga přestává být sluhou sloužícímu k uvolnění, stává se pánem. Může vést taky k experimentování s různou intenzitou drogy a různými druhy, někdo to může zkoušet tak dalece, až pronikne k něčemu, co ani najít nikdy nechtěl. Kdož se dlouho kouká do propasti, propast se může podívat i do něj.

Slýcháme od sexuologů, nechť si ve své fantazii užijeme cokoliv, a když bylo porno legální, nechť si sami v soukromí užíváme i tuhle rozkoš. A pak taky slýcháme, ať se poté máme vyhýbat dětem. Nepochybuji, že znovuzavedení legality DP by z vícera důvodů sexuologové považovali za dobré. K jejich instrumentům by vedle chemické kastrace, rady vyhýbat se dětem, přibyl opět ten mocný nástroj, realizujte svou sexualitu sami v soukromí u dětské pornografie.

A mně to furt nejde, a je to můj problém, neklást si v soukromí žádné hranice. Když slyším nebo čtu, že při nehodě autobusu zemřelo deset dětí, mám z toho smutné pocity. Když čtu, že bylo znásilněno dítě, mám z toho smutné pocity, ale může mě to i sexuálně vzrušit, ano jsem pedofilní sadista, ale přesto se mi nechce připouštět brát takovou konkrétní situaci jako sexuální inspiraci. Pak dětské porno beru v první řadě jako takový záznam o zneužití dítěte.

Kdyby byla dětská pornografie opět legalizována, jistě, stále bude na každém, zda ji bude nebo nebude považovat za morálně indiferentní, zda ji bude nebo nebude konzumovat. Zároveň relativizace toho, co je dobré a co je špatné je současný trend. Přesto dítěti raději řekneme, co je špatné dřív, než se to pokusí provést, je to první zábrana k tomu, aby se toho špatného dopustilo. Když mu řekneme, že je to možná dobré a možná špatné, bude zmatené.

A narazíme na celou tu komplikovanost situace, určovat, co je dobré, co je špatné, co lepší, co horší, v jaké míře se snažit protipóly vyvážit. Myslím, že pro každého, kdo si tu komplikovanost uvědomuje, musí být těžké vznést jednoznačný názor. Jsem jedině rád, že tu ale zazněl i názor opačný, který s tendencí k morální indiferentnosti dětské pornografie nesouhlasí. Pokud by takový postoj byl brán jako zcela irelevantní až naivní, myslím, že by to bylo opět velké zjednodušování komplikovanosti celé situace.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kasz » úterý 23. 7. 2013, 23:29:07

Ninja píše:teenbl; Kasz - Tohle bylo fakt blbé, od vás oba. Tímhle končím tady na fóru, tohle skutečně nemám zapotřebí.
Víš, je to o tom, jak jsem psal. Možná ti pár let potrvá, než nabereš životní zkušenosti, "dozraješ" a utvoříš si zralé názory na různé problémy. Tvoje mládí tě omlouvá a tvoje slova neberu nijak jinak než jen jako ukvapené výkřiky.

Tak si říkám, že možná kdyby ti napařili za pár pochybných fotek na datovém nosiči pár let na tvrdo, nařídili chemickou kastraci a zakázali ti nadoživotí jakoukoliv práci s dětmi, možná teprve pak by ses zamyslel nad nesmyslností policejní a následně soudní mašinérie, která by se řídila (a v současnosti může řídit) zákonem typu "2 roky vězení za přechovávání dětské pornografie", s jehož existencí evidentně souhlasíš. A to všechno přesto, že máš děti rád a žádnému jsi neublížil.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kuba » úterý 23. 7. 2013, 14:07:40

Jednorozec píše:A mimochodem nesouhlasím zcela s tím, že DP obsahující skutečné dítě znamená vždy jeho zneužití a nelze získat jeho souhlas:
1. videa které si děti sami pošlou navzájem po internetu nepovažuji za zneužití (a že jich je).
2. kdybych takové video měl sám se sebou klidně bych ho nyní dal k dispozici se svým vědomým souhlasem (za to bych měl jít do vězení???), protože si nemyslím že by po xx letech měl někdo šanci poznat že tam jsem já a protože vím, že to někomu pomůže a mě to nevadí...
Ale uznávám že takových bude menšina, jen podle mě nelze tvrdit, že neexistují takové případy.
Ono je třeba připomenout, že DP je v současnosti charakterizován jako materiál zobrazující osobu mladší 18ti let. Čili když se sedmnáctiletá holka nebo kluk nafotí a někomu to pošle (řekl bych, že tohle opravdu není nic výjimečného), páchá sám/sama na sobě trestný čin výroby a šíření dětské pornografie a dle zákona by místo nějaké domluvy ze strany rodiče, staršího sourozence či třeba pedagoga ve škole měla taková dívčina či mladík stanout před soudem s hrozbou vězení - ano, tímto je skutečně mládež "chráněna".

Jsem tedy v názoru, že by v onom mailu či iniciativě, měl být uveden i tento rozpor a měla by být navrhnuta změna definice DP pornografie buď tak, aby se jednalo o osoby mladší než je věková hranice pro legální sex (tedy 15 let), anebo podle mě ještě lépe, měl by se tam někam přitisknout paragraf, který by říkal, že z trestnosti jsou automaticky vyňaty osoby starší patnácti let, kteří se výrobou, šířením či přechováváním DP proviní sami na sobě.

Tedy, když šestnáctiletá holka pořídí svoje porno fotky a rozešle je na netu, nebude trestná. Pokud si ty fotky stáhne třicetiletý chlap a potom je začne přeposílat dál, už trestný bude (za přechovávání a šíření).

Když šestnáctiletá holka nastaví kameru tak, aby se natočily její radovánky s jejím dvacetiletým milencem, také by neměl být nikdo trestný. Pokud by to posílala ona, taky v pořádku. Pokud by to potom šířil on, tak už bych byl pro trestnost (tady by to možná chtělo nějak zpřesnit definici?).

Změna v tomto duchu by se mi zamlouvala.

Co se týká další roviny, jsem z principu proti trestnosti něčeho, co se sice může zdát sebevíc nemorální, ale přímo to neubližuje. Tedy, jsem pro legálnost virtuální DP a nepotřebuji k tomu ani argument, že to může někomu pomoci. Stačí, že to neubližuje. A že se to dá nazvat nemorálním, zvrácením? Vražda je pro mě ještě horší čin a na její vyobrazení (při kterém nikdo skutečný není zraněn) ve filmech apod. taky žádný zákaz není... Prostě, spíš než o pomoc pro děti nebo pedofily v tom já vidím zachování svobody projevu. Kdo to nechce číst nebo se na to koukat, ať to prostě nevyhledává. Kdo nechce, aby to náhodou na netu viděli jeho děti, tak ať s nimi tráví čas a stará se o to, jaké stránky navštěvují, případně v horším případě si pořídí program na omezení přístupu k netu.

Na okraj dodávat, že pokud by virtuální DP byla legalizována, tak si v současnosti nemyslím, že by mě to jakkoli přimělo ji vyhledávat. Já už o DP tak nějak nestojím vůbec a neviděl jsem žádnou hezkých pár let. :)

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Jednorozec » úterý 23. 7. 2013, 11:40:14

Ninja: Myslím že nikomu nic není nad čím kdo masturbuje! Mně je třeba skutečně špatně od žaludku nad videem, kde aktéři zvracejí a vylučují a pak se v tom válí. Ale to není důvod abych je za to zavíral do vězení.

Karel žák.
Možná by neškodilo ze statistik vytáhnout o kolik ročně pravděpodobně narostl počet zneužitých znásilněných dětí po zavedení trestnosti DP a vznést otázku, zda je to více nemorální než to přechovávání.
Podle statistik sociálky je to u zneužitých nárůst kolem 200-300 případů ročně a u závažných případů (odsouzení nepodmíněné) dle soudu kolem 30 případů ročně a to na dvojnásobek! Pravda většina z nich (80% )nebyli pedofilové ale není důvod si myslet že by i u nich DP nezabralo.

A mimochodem nesouhlasím zcela s tím, že DP obsahující skutečné dítě znamená vždy jeho zneužití a nelze získat jeho souhlas:
1. videa které si děti sami pošlou navzájem po internetu nepovažuji za zneužití (a že jich je).
2. kdybych takové video měl sám se sebou klidně bych ho nyní dal k dispozici se svým vědomým souhlasem (za to bych měl jít do vězení???), protože si nemyslím že by po xx letech měl někdo šanci poznat že tam jsem já a protože vím, že to někomu pomůže a mě to nevadí...
Ale uznávám že takových bude menšina, jen podle mě nelze tvrdit, že neexistují takové případy.

Gabiel Svoboda:
Nejenom šikanu, ale hlavně naprosté zničení života člověka, který nikomu neublížil. Práce, okolí, rodina, vše vzhůru nohama a na ideální cestě k sebevraždě...

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Gabriel Svoboda » úterý 23. 7. 2013, 11:03:18

Ninja píše:Mějte se hezky a ať vám je dobře při masturbaci nad zneužívanými chlapečky a holčičkami a hlavně při pocitu, že jste tím zachránili životy dětí, které by jinak byly zneužité. Určitě se vám v případě schválení téhle novely zákona bude spát mnohem lépe.
Mně nad tím rozhodně není dobře, ale není mi ani dobře nad představou 13letého nebo jen o trochu staršího pedofila, který je vláčen po policejních stanicích a kancelářích prokuratury kvůli pár obrázkům nalezeným v jeho počítači. Kdyby trestnost znamenala, že pachateli bude diskrétně nabídnuta pomoc, jak řešit příčinu trestného činu, nic bych proti trestnosti držení dětské pornografie neměl. V dnešní podobě ovšem trestnost znamená především státní šikanu, takže za dané situace opravdu nemohu souhlasit s trestností všeho, co je nemorální.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Gabriel Svoboda » úterý 23. 7. 2013, 10:56:57

Kasz píše:Nicméně, myslím si, že bych byl ochotný přistoupit na kompromis. Nepožadoval bych dekriminalizaci přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry (i když to nikomu neubližuje), pokud by byla dekriminalizována virtuální dětská pornografie. Mně osobně psaný text stačí, a pokud by mohly být i obrázky, třeba počítačově animované, to by byl přímo luxus. Takový přístup bych bral jako ústupek těm, kteří by kriminalizovali "pro jistotu" vše, pokud by oni také byli ochotní udělat ze své "nekompromisní" pozice ústupek.
No, my nejsme v situaci, kdy bychom mohli vyjednávat a dělat kompromisy a ústupky. Nám jde přece o rozumné řešení situace děti, ne o nějakou špinavou politickou hru. V dopisech veřejným činitelům by prostě měly být předloženy všechny relevantní argumenty jak pro, tak proti. Jinak by to opravdu zavánělo tím, že taktizujeme a něco si necháváme na později. To ale politiky pouze odradí; argumenty pro i proti opětovné legalizaci držení (případně i šíření) reálné dětské pornografie by měly být již v prvním dopisu.
Kasz píše:Ale u nás to, co je zakotveno v Ústavě jako svoboda projevu, asi nebude mít takovou váhu, jako třeba v USA. O tom by spíš ale asi měl pojednat Gabriel. :)
No, nálezy Ústavního soudu často překvapují i zkušené právníky, takže něco takového i opravdu netroufám předvídat. :)

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Ninja » úterý 23. 7. 2013, 10:55:41

teenbl; Kasz - Tohle bylo fakt blbé, od vás oba.

Tímhle končím tady na fóru, tohle skutečně nemám zapotřebí.

Mějte se hezky a ať vám je dobře při masturbaci nad zneužívanými chlapečky a holčičkami a hlavně při pocitu, že jste tím zachránili životy dětí, které by jinak byly zneužité. Určitě se vám v případě schválení téhle novely zákona bude spát mnohem lépe.


Ninja

PS: Ne, fakt mě nezajímají řeči o tom, že z toho dělám drama, tohle je ale na mě moc, říkejte si to chcete, ale asi nejsem ten "správný pedofil", když s vámi nesdílím názory.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kasz » úterý 23. 7. 2013, 0:52:04

Ano, důležitá poznámka teenbl! Ne všechno, co je nebo co se považuje za nemorální, nutně musí někomu ubližovat a tedy nutně musí být trestné.

A s tím PS také souhlasím. To mě vůbec nenapadlo! :)

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od teenbl » úterý 23. 7. 2013, 0:48:05

Ahoj Karle, vítej
Díky moc za tuhle iniciativu snad to k něčemu bude.

Především bych chtěl reagovat ale na ninju a jeho zklamání z nás.
1) změna špatného zákona, který se dá velmi dobře zneužít a zneužívá se, nemá nic společného se schvalováním přechovávání dětské pornografie . To že je to nemorální nikdo nepopírá. Ovšem i tak to nikomu přímo neubližuje. Srovnávat anime dp a real dp považuji za absolutně scestné, jde o úplně něco jiného.
2) Takováto generace už byla zhruba ještě tak před 6-7 lety se po dp na internetu nešlo a byla v podstatě volně dostupná ještě snadněji než dnes.
3) Stejně jako je třeba legální stahování filmů pro osobní potřebu, ale jejich sdílení už ne. Jde o to, nekriminalizovat něco, co nikomu přímo neškodí. Morálka je téma na jinou diskuzi
PS: Kdybych chtěl padný argument, tak ti něco připomenu, ale ne tady veřejně na foru.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kasz » úterý 23. 7. 2013, 0:38:09

Ninjo, připadá mi, žes nepochopil, o co se zde jedná. Skutečnost, že existují různé neblahé společenské jevy, ještě neznamená, že:

1) Vzhledem k velkému množství zla, které spáchají lidé pod vlivem alkoholu, zakážeme alkohol a uvalíme tvrdé tresty i jen za jeho přechovávání.
2) Vzhledem k velkému množství úmrtí lidí na silnicích zakážeme veškerý dopravní provoz a budeme chodit již jen pouze pěšky. Kdo by použil k přepravě cokoliv jiného, zavřeme ho do vězení, protože tím ohrožuje druhé!
3) Kolik vražd je spácháno nožem. Zakážeme tedy nože a budeme tvrdě trestat ty, kteří si budou chtít pomocí ostrého nástroje ukrojit krajíc chleba.

Svět není černobílý, jak by ho mnoho lidí rádo vidělo. Svět je směs mnoha různých barev, mnoha různých přístupů mnoha různých lidí. Bylo by krásné žít ve světě, kde nikdo nevyrábí dětskou pornografii s reálnými, a nebo dokonce i s nereálnými aktéry, bylo by krásné, kdyby nikdo na světě nekradl, kdybys nemusel při minutové návštěvě obchodu dvě minuty zamykat kolo do stojanu, nosit s sebou svazek klíčů, aby ti nikdo cizí nevykradl tvůj dům, byt, garáž...

Fakt, že dětská pornografie existuje, prohlášeními typu "jak je možné, že tady lidi říkají, že mají rádi děti, a přitom jim nevadí, kdyby se netrestalo přechovávání materiálu, který byl pořízen v momentě, kdy dětem ubližováno bylo" nijak nezměníme.

Víš, sáhněme si každý sám do svědomí a zkusme zapřemýšlet nad tím, jak udělat tento svět lepším. Na druhou stranu - kdo z nás nikdy nic neukradl nebo někomu nezalhal? Mohl bych říct: Jak můžeš, Ninjo, říkat, co říkáš, jak ti můžu věřit, když jsi v minulosti mnoha lidem zalhal a pravděpodobně v budoucnu se ti stane, že někomu opět zalžeš?

Bylo by krásné, kdyby lidi nelhali a kdyby lidi nekradli. Jenže lidi lžou a kradou. Jsou lidi, kteří vyrábějí dětské porno s reálnými aktéry, jsou lidé, kteří jsou ochotní zaplatit za to, aby takové porno bylo vyrobeno. A pak jsou tu i lidé, které něco takového v důsledku jejich odlišné sexuality přitahuje, vzrušuje, ale sami dítě nezneužívají, zneužívat nehodlají a na zneužívání toho dítěte, které je na záznamu, se nijak nepodíleli, nikomu nic nezaplatili... Lidé jsou různí a někdo prostě neodolá, jeho pud je silnější, a tak si čas od času nějaké to DP stáhne a sexuální napětí uvolní v neškodné masturbaci, kterou nikomu neublíží. Jsou i tací lidé, kteří z nemožnosti takového vybití zkrátka půjdou a zneužijí reálné dítě, aby svému pudu ulevili. A tak se tě zeptám: Co je lepší? Aby měl pedofil možnost vybít pud u počítače, kde tím nikomu neublíží, a nebo aby pak byla větší pravděpodobnost, že svůj pud bude realizovat prostřednictvím sexuálních aktivit s nějakým dítětem? Já jsem za tu první možnost. I výzkumy, které se v této souvislosti udělaly na "normální" pornografii, dokazují, že to tak funguje.

Zakaž lidem jezdit auty, zakaž veškerou dopravu, a bude spousta úmrtí jen proto, že se k nemocnému nedostane včas sanitka. Zakaž alkohol, a přibude mnoho úmrtí lidí, kteří si nebudou moci vzít lék, jehož podmínkou aplikace je rozpuštění v ethanolu. Zakaž dětskou pornografii, a stoupne počet zneužitých dětí.

Není dobrý ani jeden, ale ani druhý extrém. Je třeba hledat řešení, která jsou vyvážená. Proto jezdit na silnicích můžeme, ale třebas jen omezenou rychlostí a jen po pravé straně vozovky. Vše je o diskuzi a kompromisech, a to i v případě dětské pornografie.

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Ninja » pondělí 22. 7. 2013, 22:43:52

Zdravím,

nezvyknu se moc často vyjadřovat k tématům tady na fóru, ale tohle jsem si neodpustil.
Dopředu se přiznávám, že jsem nepřečetl celou diskuzi, z jednoduchého důvodu - nemám na to žaludek.

Napíšu jenom tři věci, každý má pak právo se rozhodnout, jestli říkám hlouposti, nebo ne, já vám to vyvracet nebudu.

1) Všichni se tady oháníte tím, že máte rádi děti a že vy NEJSTE těmi, kteří jim ubližují, vy JSTE ti, kteří chtějí jenom všechno dobré pro děti. Vlastně na tomhle posudku se zakládá celé tohle fórum. Tak mi, prosím, řekněte, jak může člověk, který má skutečně tak rád děti dovolit, aby bylo legální koukání na zneužívání dětí? I kdyby to bylo jenom anime DP, to tady už nikomu, krom pár výnimek, neříká nic slovo "morální zásady", nebo alespoň "důstojnost"? A to nemluvím o tom, že od anime DP je to jen malinkatý krůček k normal DP.

2) Skutečně vás netrápí, že budoucí generace budou vyrůstat v prostředí, kde DP bude volně dostupné na internetu? Lidi, vám už fakt na ničem nezáleží? Je to podobné kácení stromů, teď to NÁM vyhovuje, protože máme co chceme, ale co budoucí generace?

3) Tohle tu už myslím zaznělo, ale musím to napsat taky. Jak může být legální přechovávání, ale šíření ne? Jak se k tomu má někdo dostat, když se to nesmí šířit? Před chvílí jsem použil přirovnání, které se někomu líbilo, tak ho sem napíšu: "To je jako kdybys nesměl vykrást banku, ale pak když už jí vykradeš, tak si peníze můžeš nechat..."


Teď se do mě můžete pustit, argumentovat kolik jen chcete, říkejte mi, že jsem nic nepochopil a tak...
Já řeknu jen tolik, že jsem zklamaný, zklamaný z lidí, kteří tohle podporují a vynakládají energie na tohle, místo toho, aby se nějak skutečně snažili POMOCT DĚTEM.Ninja

Re: Dětská pornografie-dopis vládní zmocněnkyni pro lidská p

od Kuba » pondělí 22. 7. 2013, 20:55:42

Chválím tuto iniciativu!

Karle, také tě tady vítám a jsem rád, že stále plánuješ onu příručku pro pedofily. Ačkoliv teď mám na komunitu a aktivity s ní spojené jen minimum času, tohle považuji za tolik zásadní, že bych si na spolupráci s tebou v tomto ohledu jistě vyhradil nějaký čas, pokud by se ti hodili mé zkušenosti.

Nahoru